Privacy Beleid & Algemene Voorwaarden

Privacy Beleid

Lees hier ons privacy beleid in PDF-formaat:

Privacy beleid bekijken

Algemene Voorwaarden

Lees verder voor onze algemene voorwaarden

 

1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden;

1.2 Product: het totaal van de tussen Leverancier en Afnemer/Consument overeengekomen te leveren producten en/of diensten;

1.3 Afnemer/Consument: de natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit;

1.4 Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Afnemers/Consumenten aanbiedt;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding tussen Leverancier en Afnemer/Consument, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken en zoals tot stand gekomen in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.6    Bedenktijd: de tijd waarbinnen de Afnemer/Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.7    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Afnemer/Consument om binnen de onder 1.7 genoemde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.8    Dag: kalenderdag;

1.9 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail- dat de Leverancier of Afnemer/Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.10 Partij(en): Leverancier en Afnemer/Consument, gezamenlijk of apart;

1.11 Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook elektronische communicatie of communicatie op afstand, zoals (maar niet beperkt tot) bijvoorbeeld e-mail, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronisch communicatie of communicatie op afstand heeft ontvangen;

1.12 Identiteit van de Leverancier:

Naam: Kloosterboerderij van Buuren

Vestigingsadres:
Kloosterweg 31 Horssen

Telefoonnummer: 0620919596

E-mailadres: info@kloosterboerderijvanbuuren.nl

KvK-nummer:  68344996

Btw-identificatienummer: NL001928330B52

 

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen;

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen Afnemer/Consument en Leverancier, ook indien Afnemer/Consument de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Leverancier heeft verworpen;

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst en/of voorwaarden gesteld door Afnemer/Consument, die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken zoals bijv bij het bestellen van vlees is vermeld in de bestelprocedure, b: overeenkomst, c: deze algemene voorwaarden;

 

3 TOT STAND KOMING OVEREENKOMST, AANBIEDINGEN EN PRJZEN

3.1 Een aanbod van Leverancier is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd;

3.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;

3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer/Consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer/Consument kosteloos worden toegezonden;

3.4    Wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van punt 3.3 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer/Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze, dat deze door de Afnemer/Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Is dit redelijkerwijze niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer/Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

3.5 Wanneer naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 3.3 en 3.4 overeenkomstig van toepassing en kan de Afnemer/Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig zijn;

3.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

3.7    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer/Consument mogelijk te maken. Wanneer een Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet;

3.8    Elk aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de Afnemer/Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

 

4 REGISTRATIE EN PRIVACY

4.1 Om optimaal gebruik te maken van de dienst kan Afnemer/Consument zich registreren via het registratieformulier op de website. Voor registratie is een geldig e-mailadres, een (bedrijfs)naam en een telefoonnummer van Afnemer/Consument vereist.

4.2 Afnemer/Consument dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Afnemer die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Afnemer/Consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van Afnemer/Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Afnemer/Consument en niet onder dat van Leverancier;

4.3 Indien Afnemer/Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Leverancier daarvan in kennis te stellen, zodat Leverancier gepaste maatregelen kan nemen.

4.4 Leverancier verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer/Consument conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

5 TOT STAND KOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder het voorbehoud van het bepaalde onder punt 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer/Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

5.2    Indien de Afnemer/Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Leverancier langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd, kan de Afnemer/Consument de overeenkomst ontbinden;

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer/Consument elektronisch kan betalen, zal de Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

5.4    De Leverancier kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de Afnemer/Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Wanneer de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om -gemotiveerd- een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5.5    De Leverancier zal uiterlijk bij levering van het product aan de Afnemer/Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer/Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.6    Het bezoekadres van de vestiging van de Leverancier waar de Afnemer/Consument met klachten terecht kan;

5.7    De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer/Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5.8    De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

5.9    De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

5.10 De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

5.11 Indien de Afnemer/Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;

5.12 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

6 HERROEPING

Bij producten:

6.1    Wettelijk geldt  dat de Afnemer/Consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden, ( uitgezonderd bederfelijke producten,zie 9.9. Gekoelde of ingevroren vleesproducten kunnen daarom niet retour gestuurd worden);

6.2    De in artikel 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer/ Consument, of een vooraf door de Afnemer/Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

6.3    Als de Afnemer/Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Afnemer/Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Leverancier mag, mits hij de Afnemer/Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

6.4    Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Afnemer/ Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

6.5 Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Afnemer/Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen;

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.8    Indien de Leverancier de Afnemer/Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd;

6.9    Indien de Leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Afnemer/Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Afnemer/Consument die informatie heeft ontvangen.

 

7 VERPLICHTING AFNEMER/CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD EN KOSTEN

7.1    Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer/Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Afnemer/Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Vacuum verpakt vlees mag niet worden geopend of worden ontdooid;

7.2    De Afnemer/Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1;

7.3    De Afnemer/Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Leverancier hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt;

7.4    Als de Afnemer/Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke en ondubbelzinnige wijze aan de Leverancier;

7.5    Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.4  bedoelde melding, zendt de Afnemer/Consument het product, niet zijnde bederfelijke waren (zoals vleesproducten of groenten) terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Leverancier. Dit hoeft niet als de Leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Afnemer/Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;

7.6    De Afnemer/Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

7.7    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer/Consument;

7.8    De Afnemer/Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de leverancier niet heeft gemeld dat de Afnemer/Consument deze kosten moet dragen of als de Leverancier aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Afnemer/Consument de kosten voor terugzending niet te dragen;

7.9 De Afnemer/Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering , indien:

7.14 hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

7.15 hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

7.16 de Leverancier heeft nagelaten deze verklaring van de Afnemer/Consument te bevestigen;

7.17 Als de Afnemer/Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

8 VERPLICHTING LEVERANCIER BIJ HERROEPING

8.1    Als de Leverancier de melding van herroeping door de Afnemer/Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij direct na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging;

8.2    De Leverancier vergoedt alle betalingen van de Afnemer/Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Afnemer/Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Afnemer/Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3    De Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Afnemer/Consument heeft gebruikt, tenzij de Afnemer/Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Afnemer/Consument.

8.4    Wanneer de Afnemer/Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

9 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De Leverancier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

9.1    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

9.2    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Leverancier worden aangeboden aan de Afnemer/Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

9.3    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

9.4 de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Afnemer/Consument; en

9.5 de Afnemer/Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

9.6    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur- diensten en catering;

9.7 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

9.8 Volgens specificaties van de Afnemer/Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer/Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

9.9    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; bijvoorbeeld groenten, eieren en vlees (ook diepgevroren producten die verzonden worden) en  vleeswaren.

9.10 Verzegelde producten die om redenen van gezondheids- bescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.11 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

9.12 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 14 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Leverancier geen invloed heeft;

9.13 Verzegelde audio-, video-opnamen en computer programmatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.14 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

9.15 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  1. a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

10 PRIJS

10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

10.2 In afwijking van het vorige lid kan de Leverancier producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Leverancier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

10.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

10.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Leverancier dit bedongen heeft en:

10.5 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

10.6 de Afnemer/Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

10.7 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeldt.

 

11 EXTRA GARANTIE EN NAKOMING OVEREENKOMST

11.1 Extra garantie: iedere verbintenis van Leverancier, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin deze aan Consument/Afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;

11.2 Door Leverancier, diens toeleverancier, importeur of fabrikant verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Afnemer/Consument op grond van de overeenkomst tegenover Leverancier kan doen gelden indien Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;

11.3 Leverancier waarborgt dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de verwerkelijking van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Leverancier er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

12 UITVOERING EN LEVERING

12.1 Leverancier neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot verlening van diensten;

12.2 Locatie van levering: het adres dat Afnemer/Consument aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt;

12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts voor een gedeelte kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer/Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Afnemer/Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding;

12.4 Na ontbinding volgens artikel 12.3 van deze algemene voorwaarden zal Leverancier het bedrag dat de Afnemer/Consument heeft betaald onverwijld terugbetalen;

12.5 Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij Leverancier tot het moment van bezorging aan Afnemer/Consument of een vooraf aangewezen derde (die niet de vervoerder is) tenzij anders is overeengekomen.

 

13 DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING  EN VERLENGING

13.1 Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag Afnemer/ Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van hooguit één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten;

13.2 Opzegging

  1.   a) Afnemer/Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings- regels en een opzegtermijn van hooguit één maand;
  2.   b) Afnemer/Consument kan de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Leverancier voor zichzelf heeft bedongen;

13.3 Verlenging

  1.   a) Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur;
  2.   b) Afwijkend van het vorige lid mag een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van nieuws-, dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, mits Afnemer/Consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van hooguit één maand;
  3.   c) Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld bezorgen van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van hooguit één maand. De opzegtermijn is hooguit drie maanden wanneer de overeenkomst strekt tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van nieuws-, dag- en weekbladen en tijdschriften;
  4.   d) Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking bezorgen van nieuws-, dag- en weekbladen en tijdschriften (kennismakings- of proefabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de kennismakings- of proefperiode.

 

14 BETALING EN INCASSOKOSTEN

14.1 De door Afnemer/Consument verschuldigde bedragen dienen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, te worden betaald binnen veertien kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn. Bij het ontbreken van een bedenktermijn dienen verschuldigde bedragen binnen veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst te worden betaald. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van (een) dienst(en), vangt deze termijn aan op de dag nadat de Afnemer/Consument de bevestiging van de overeenkomst in ontvangst heeft genomen;

14.2 Bij de verkoop van producten aan Afnemer/Consument mag Afnemer/Consument in de algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer/Consument geen enkel recht doen gelden ten aanzien van de uitvoering van de desbetreffende bestelling van producten of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

14.3 Afnemer/Consument heeft de plicht onjuistheden in verstrekte/vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leverancier te melden;

14.4 Indien Afnemer/Consument niet op tijd aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Leverancier is gewezen op de te late betaling en Leverancier de Afnemer/Consument een termijn van veertien kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de termijn van de veertien kalenderdagen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen;

Bovenstaande buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-; 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de daaropvolgende €5.000,- met een minimum van €40,-. Leverancier kan ten voordele van de Afnemer/Consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

 

15 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

15.1 Leverancier hanteert een klachtenprocedure, deze klachtenprocedure is voldoende bekend gemaakt. De klacht(en) word(t)(en) overeenkomstig deze klachtenprocedure behandeld;

15.2 De klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat Afnemer/Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leverancier;

15.3 Bij Leverancier ingediende klachten worden binnen veertien kalenderdagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leverancier binnen veertien kalenderdagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer Afnemer/Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

15.4 Er ontstaat een geschil indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen drie maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost. Pas dan kan Afnemer/Consument zich richten tot derden betreffende het geschil;

15.5 Op overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer/Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16.WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

16.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Afnemer/Consument;

16.3 Indien Afnemer/Consument een wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen;

16.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wets- wijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in artikel 16.3 van deze algemene voorwaarden;

16.5 Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

 

 

 

 Modelformulier voor herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:

Naam ondernemer: Kloosterboerderij van Buuren

Vestigingsadres:
Kloosterweg 31

6631KL Horssen

Telefoonnummer: 0640400264

E-mailadres: info@kloosterboerderijvanbuuren.nl

KvK-nummer:  68344996

Btw-identificatienummer: NL001928330B52

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.